کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۲-نمودارهای شمعی ژاپنی

مقدمه

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی مقدماتی

تحلیل الگوهای شمعی

الگوهای برگشتی

الگو های دنباله دار

الگوهای شمعی فیلتر شده

نتیجه

بازگشت به صفحه اصلی