کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۵-الگوهای مهم برگشتی

مقدمه

الگوهای قیمت

دو نوع الگو: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده

نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی

الگوی برگشتی سر و شانه ها

شکسته شدن خط گردن و کامل شدن الگو

حرکت برگشتی

جمع بندی و خلاصه

اهمیت حجم معاملات

پیدا کردن هدف قیمت

تنظیم هدف های قیمتی

سر و شانه های کف یا معکوس

شیب خط گردن

الگوهای سر و شانه های مرکب

تاکتیک ها

الگوهای سر و شانه های شکست خورده

سر و شانه ها به عنوان یک الگوی تحکیمی

سقف و کف های سه قلو

سقف ها و کف های دوقلو

تکنیک های اندازه گیری برای سقف های دوقلو

تغییرات در الگوی ایده آل

فیلترها

عبارت دوقلوهای سقف تا حد زیادی کاربردش را از دست داده

فاصله زمانی بین پیک ها و حفره ها اهمیت زیادی دارد

نعلبکی ها و اسپایک ها

نتیجه

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com