کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۸-شاخص های بازار سرمایه

اندازه گیری پهنای بازار

مقایسه شاخص های بازار

خط پیشرفت - پسرفت ( AD)

واگرایی خط پیشرفت - پسرفت (AD)

خط AD هفتگی و خط AD روزانه

تغییرات در خط AD

اسیلاتور مک للان

شاخص های مجموعه مک للان

بالا های جدید و پایین های جدید

شاخص های بالا های جدید - پایین های جدید

حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی

شاخص آرمز

شاخص TRIN در مقابلTICK

صاف کردن شاخص آرمز

آرمز باز ( OPEN ARMS)

نمودار حجم تعادلی

نتیجه گیری

بازگشت به صفحه اصلی