کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۴-چرخه های زمانی

مقدمه

چرخه ها

مفاهیم مقدماتی چرخه

اصول چرخه

اصول تغییر پذیری و صوری بودن( اسمی بودن)

چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند

چرخه های حاکم

طبقه بندی چرخه ها

چرخه کندراتیف

ترکیب طول دوره چرخه ها

اهمیت ترند یا روند

چرخه ۲۸ روزه در بازارهای کالا

حرکت انتقالی به چپ و راست

چگونه چرخه ها را مجزا کنیم

چرخه های موسمی

چرخه های بازار سرمایه

چرخه ریاست جمهوری

ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی

تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

بازگشت به صفحه اصلی