کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل اول-فلسفه تحلیل تکنیکال

مقدمه

فلسفه یا منطق

عملکرد بازار در قیمت لحاظ شده است

قیمت ها بر اساس ترند یا روند ها حرکت می کنند

تاریخ تکرار می شود

تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال

انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه های زمانی مختلف

پیش بینی های اقتصادی

تحلیلگر تکنیکی یا چار تیست

برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال

خود تفسیرگری

آیا گذشته می تواند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرد

نظریه ورود تصادفي Randomwalk

اصول کلی

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com