کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

میانگین متحرک نمایی

این نوع میانگین متحرک هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین متحرک ساده را حل می کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد بنابراین می توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمتهای دوره مربوط را شامل می شوند.

به علاوه به کاربر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت های جدید بدهد این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص شده است جمع می شود. جمع هر دوی این اعداد باید ۱۰۰ باشد. مثلا چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10% تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد ۹۰٪ می باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز ۱۰% وزن کل میانگین را تشکیل می دهد و این معادل میانگین ۲۰ روز کاری خواهد بود.

چنانچه ارزش کمتر از ۵% به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می تواند معادل میانگین متحرک ۴۰ روزه باشد (شکل ۲-۹ را مشاهده کنید)

انجام این محاسبات با استفاده از کامپیوتر به سادگی امکان پذیر است. کافی است تعداد روزهای دلخواه برای محاسبه میانگین متحرک را مشخص کنید . سپس می توانید از میان انواع میانگین متحرک ساده، وزنی، نمایی، نوع موردنظر را مشخص کنید - و نیز می توانید هر تعداد میانگین که بخواهید به دست آورید.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی