کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۷-حجم معاملات

مقدمه

حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

تفسير حجم معاملات در همه بازارها

حجم معاملات به عنوان عامل تایید کننده در الگوی قیمت

حجم معاملات جلوتر از قیمت

حجم متوازن ( OB )

انواع دیگر OBV

نقاط خرید و فروش هیجانی

جمع بندی اصول حجم معامله

بازگشت به صفحه اصلی