کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۶ -الگوهای ادامه دهنده

مقدمه

مثلث

مثلث متقارن

آنالیز زمانی مثلث

اهمیت حجم

تکنیک های محاسبه

مثلث افزایشی

تکنیک های اندازه گیری

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

مثلث کاهشی

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

الگوی حجم

فاکتور های زمانی در الگوهای مثلث

الگوی (مثلث ) پهن شونده

پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش

ساختار پرچم های مثلثی و پرچم های چهارگوش

روش های اندازه گیری

خلاصه

کنج ها

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

تشکیل الگوی مستطیل

اهمیت الگوی حجم

معامله بین دو محدوده نوسانی قیمت

سایر شباهت ها و تفاوت ها

حرکت های موزون

الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها

تایید و واگرایی

نتیجه گیری

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com