کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد ترند یا روند موجود شکل می گیرد و منجر به ادامه ترند یا روند می شود. اما کنج ها می توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت به ترند یا روند تلقی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست.

چارتیست ممکن است در نزدیکی انتهای یک ترند یا روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج صعودی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک ترند یا روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می تواند چارتيست را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک ترند یا روند نزولی خواهد بود و نه صعودی در کف ها تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالا ترند یا روند نزولی قبلی رو به اتمام است. ( شکل 6-8-ج را ببینید ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی