کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۴-مفاهیم مقدماتی ترند یا روند

حمایت و مقاومت

چگونه سطوح حمایت و مقاومت به دیگر تبدیل می شوند

روانشناسی حمایت و مقاومت

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس: درجه نفوذ

اهمیت قیمت های رند در مبحث حمایت و مقاومت

خطوط ترند یا روند

ترسیم خطوط ترند یا روند

خط ترند یا روند مقدماتی در مقابل خط ترند یا روند معتبر

چگونه از خط ترند یا روند استفاده کنیم

چگونه میزان اعتبار خط ترند یا روند را تعیین کنیم؟

خط ترند یا روند باید شامل تمام نوسانات قیمت باشد

چگونه نفوذهای کوچک به خط ترند یا روند را بررسی کنیم

چگونه خط ترند یا روند شکسته می شود؟

چگونه خطوط ترند یا روند به یکدیگر تبدیل می شود

مفاهیم اندازه گیری در خط ترند یا روند

اصل بادبزن

اهمیت عدد ۳

شیب نسبی خط ترند یا روند

چگونگی تنظیم خطوط ترند یا روند

خط کانال

درصد تصحیح یا بازگشت

خطوط شتاب

خطوط بادبزن گان (GAN ) و فیبوناچی

خطوط ترند یا روند داخلی

روزهای بازگشتی

بازگشت های ماهانه و هفتگی

شکاف های قیمت

سه نوع شکاف

برگشت جزیره ای

نتيجه

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com