کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

خط ترند یا روند مقدماتی در مقابل خط ترند یا روند معتبر

پیش از این هرچه ذکر شده درباره خط ترند یا روند مقدماتی بود. برای تایید اعتبار یک خط ترند یا روند صعودی لازم است که این خط برای سومین بار به نقطه ای برسد که در آنجا قیمت ها مجددا به سمت بالا حرکت میکنند. در شکل ۴-۶-الف، آزمون صحت خط ترند یا روند در نقطه ۵ اعتبار آن را تایید می کند. شکل ۴-۶-ب، یک ترند یا روند نزولی را نشان می دهد ولی قوانین قبلی درباره آن صادق است. به طور خلاصه یعنی اینکه دو نقطه برای رسم ابتدایی خط ترند یا روند و نکته سوم برای ایجاد یک خط ترند یا روند معتبر لازم است.

بازگشت به صفحه اصلی