کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حمایت و مقاومت

در مبحث پیشین گفتیم که قیمت به صورت یک سری از امواج نزولی و صعودی حرکت می کند که برآیند حرکت این امواج ترند یا روند قیمت را مشخص می کند. حال می خواهیم این امواج صعودی و نزولی را نامگذاری کنیم و همزمان مفهوم مهم مقاومت و حمایت را معرفی کنیم.

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت می دانیم. منظور از حمایت محدوده ای است که در آن تمایل به خرید به اندازه کافی قوی است که بر فشار فروش غلبه کند. نتیجه این امر این است که شیب نزول به صفر می رسد و قیمت دوباره افزایش می یابد. سطح حمایت را در اغلب اوقات می توان از روی موج نزولی پیش از آن تشخیص داد.

در شکل ۴-۳- الف، نقطه ۲ و ۴ نشان دهنده سطح حمایت در یک ترند یا روند صعودی می باشد.( شکل ۴-۳-الف و ۳ - ۴ ب را ببینید).

تعریف مقاومت برعکس حمایت می باشد. بدین معنی که مقاومت محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می کند و قیمت رو به کاهش میگذارد. سطح مقاومت را غالبا می توان از روی موج صعودی پیش از آن تشخیص داد.

در شکل ۴-۳-الف، نقاط ۱ و ۳ سطوح مقاومت را در ترند یا روند نزولی نشان می دهند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

شکل ۴-۳-ب، یک ترند یا روند نزولی شامل موج ها و حفره های کاهشی را نشان می دهد. در ترند یا روند نزولی نقاط ی۱ و ۳ سطوح حمایت پایین بازار هستند و در قسمت پایین نقاط ۲ و ۴ سطوح مقاومت بالای بازار را نشان می دهد.

در یک ترند یا روند صعودی، سطوح مقاومت یک فاز ایستایی یا توقف را در آن ترند یا روند نشان می دهد و در بسیاری از اوقات در چند نقطه تکرار می شود. در ترند یا روند نزولی سطوح حمایت، نقاط محکمی برای تولید دائمی کاهش قیمت نیستند ولی می توانند موقتا آن را متوقف کنند. درک درست مفاهیم حمایت و مقاومت برای یادگیری کامل مفهوم ترند یا روند لازم و اساسی است. برای ادامه ترند یا روند صعودی هر سطح حمایت جدید باید بالاتر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود. سطوح مقاومت نیز باید هر کدام بالاتر از قبلی شکل بگیرد.

اگر در یک موج صعودی سطوح مقاومت مکررا در سطح حفره قبلی خود تشکیل شود می توان آن را نشانه زودهنگامی از به پایان رسیدن موج صعودی و یا حداقل تبدیل شدن آن به یک ترند یا روند مستقيم تلقی کرد. اگر سطح حمایت شکسته شود. از حمایت قبلی خودش پایین تر بیاید ) تبدیل ترند یا روند صعودی به نزولی بسیار محتمل است . در ترند یا روند هر بار که قیمت به مقاومت قبلی می رسد یک وضعیت بحرانی برای ترند یا روند پیش می آید. ناتوانی در عبور از سطح مقاومت قبلی در ترند یا روند صعودی و یا ناتوانی از گذشتن از سطح حمایت قبلی در ترند یا روند نزولی اغلب نخستین اخطار درباره تغییر ترند یا روند موجود می باشد.

در فصل ۵ و ۶ در قسمت الگوهای قیمتی نشان می دهیم که چگونه از نتیجه برخورد قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار می توان پیش بینی کرد که آیا ترند یا روند باز می گردد یا اینکه صرفا توقف در ترند یا روند موجود رخ داده است. در هر صورت اساس تشکیل الگوهای قیمت مبتنی بر همین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.

شکل های ۴-۴ - الف تاج مثال های عمومی از بازگشت ترند یا روند هستند .

در شکل ۴-۴-الف دقت کنید که قبل از اینکه قیمت از حمایتی که در نقطه ۴ ایجاد شده است پایین تر ترند یا روند قیمت در نقطه ۵ نتوانسته مقاومت قبلی که در نقطه ۳ ایجاد شده بود را بشکند. به سادگی می توان بازگشت ترند یا روند را از طریق بررسی سطوح مقاومت و حمایت پیش بینی کرد . در بحث الگوهای قیمت، این نوع الگوی برگشتی به نام سقف دو قلو شناخته می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی