کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۳-ساختار نمودار

مقدمه

انواع نمودارهای موجود

نمودارهای شمعی

نمودارهای حسابی در مقابل نمودار های لگاریتمی

ساختار نمودار میله ای روزانه

حجم معاملات

نمودار هفتگی و ماهانه

نتیجه گیری

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com