کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل دوم-نظریه داو

مقدمه

اصول مقدماتی

استفاده از قیمت های پایانی و خطوط

چند انتقاد به نظریه داو

بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

نتیجه

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com