کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۵-کامپیوتر ها و سیستم های داد و ستد

مقدمه

نرم افزار ترسیم نمودار

سیستم های حرکت هدایتی و سهمی وار ولس ویلدر

امکانات خوب بیش از اندازه

بعضی نیاز های کامپیوتر

گروه بندی ابزار ها و شاخص ها

استفاده از ابزارها و شاخص ها

سیستمهای سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر

سیستم سهمی وار ( Parabolic SAR)

مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

معایب سیستم های ماشینی

کاربرد اخطارهای سیستم مانند روش تنظیم کننده

کاربرد اخطارهای هشدار دهنده

نتیجه گیری

بازگشت به صفحه اصلی