کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اصول چرخه

در اینجا به بررسی اجمالی اصول زیربنایی فلسفه چرخه می پردازیم. چهار اثر از مهم ترین آنها حاصل جمع، هماهنگی، همزمانی و تناسب می باشد.

اصل حاصل جمع به این معناست که حرکات قیمت، حاصل جمع تمام چرخه های فعال است. شکل 8-14 نشان می دهد که چگونه الگوی قیمت در بالای نمودار اجزاء ساده دوچرخه متفاوت در پایین نمودار به دست آمده است. از دید نظریه چرخه، قیمتی از برهمکنش دو یا چند چرخه تشکیل می شود. در ادامه، باز هم به این نکته خواهیم پرداخت. اصل حاصل جمع بينش خوبی در مورد منطق پیش بینی چرخ های به ما میدهد . امید که همه فعالیت های قیمت حاصل جمع ارتفاع چرخ های مختلف است. و نیز فرض کنید هر کدام از چرخه ها را بتوان جداسازی و اندازه گیری کرد و باز هم فرض کنید که هر کدام از این چرخه ها در ادامه به نوسان شان ادامه خواهند داد. سپس از تکرار این چرخها و جمع مجدد آن ها ترند یا روند آتی قیمت را می توان به دست آورد.

اصل هارمونی به سادگی بیان می کند که موج های مجاور معمولا با اعداد کوچک رند به یکدیگر مربوط هستند. معمولا این عدد ۲ می باشد. برای مثال اگر چرخه ۲۰ روزه ای موجود باشد، چرخه کوتاه تر بعد از آن معمولا نصف طول آن را خواهد داشت یعنی ده روز و همچنین چرخه بزرگتر بعدی ۴۰ روزه خواهد بود. چنانچه مبحث قانون چهار هفته که در فصل ۹ بررسی شد را به خاطر داشته باشید میتوان گفت اصل هارمونی به شرح اعتبار کاربرد قانون دو هفته و قانون بلندتر هفته استناد می کند.

همزمانی اشاره دارد به تمایل شدید موج های دارای طول یکسان برای رسیدن به کف (نقطه پایینی یا حفره) به صورت همزمان. شکل ۱۴-۹ هارمونی و همزمانی دو موج را نشان می دهد. موج B که در پایین نمودار قرار دارد به اندازه نصف طول موج A را نشان می دهد. موج B که در پایین نمودار قرار دارد به اندازه نصف طول موج A می باشد که نشانگر هارمونی این دو موج است. همچنین مشاهده می کنید که همزمان با رسیدن موج A به کف، موج B نیز همزمان به خود می رسد. در بازارهای مختلف به چرخش با یکدیگر دارند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

اصل تناسب رابطه بین دامنه و دوره را مطرح می کند. چرخه های با دوره های بلندتر قاعدتا بایستی دامنه های وسیع تری را نیز داشته باشند. برای مثال دامنه یا ارتفاعی چرخه چهل روزه می بایست در برابر یک چرخه بیست روزه باشد.

بازگشت به صفحه اصلی