کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اصول اولیه امواج الیوت

جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد. الگو، نسبت و زمان. الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهمترین جزء این نظریه است. تحلیل نسبت ها برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف کاربرد دارد. و سرانجام روابط زمان برای تایید کردن الگوهای موجی و نسبت ها به کار می رود ولی از نظر بعضی از تحلیلگران، نظريه اليوت زمان از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش بینی بازار برخوردار است.

نظریه موج های اليوت اصولا برای میانگین های بزرگ بازار سرمایه به کار می رود. مخصوصا برای میانگین صنایع داوجونز. دایی ترین تعریف این نظریه این است که بازار سرمایه بر اساس یک آهنگ ریتم مکرر شامل پنج موج افزایشی حرکت می کند که در ادامه با سه موج کاهشی همراه می شود. شكل ۱۳-۱ یک چرخه کامل را نمایش می دهد. چرخه کامل با شمارش تمام موج ها به دست می آید که شامل هشت موج یعنی پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی می باشد. در قسمت افزایشی چرخه ملاحظه می کنید که ۵ شماره گذاری شده اند که موج های ۱ و ۳ و ۵ موج های سعودی با جنبشی هستند و موج های ۲ و ۴ برخلاف ترند یا روند صعودی حرکت می کنند. موج های ۲ و ۴ موج های تصحیحی نیز نامیده می شود زیرا باعث تصحيح موج های ۱ و ۳ میشوند. بعد از اینکه ۵ موج پیشترند یا رونده کامل شد. سه موج تصحیح کننده شروع می شوند که با BA و C نامگذاری و مشخص شده اند.

با وجود فرم ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن وجود دارد. ترند یا روندها درجات بسیار مختلفی دارند. الیوت ترند یا روند را به 9 درجه مختلف از لحاظ اهمیت یا بزرگی طبقه بندی کرده است، که از دوره های عظیم ۲۰۰ ساله تا دوره های چند ساعتی را شامل می شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که ۸ موج مقدماتی به اینکه در کدام درجه از ترند یا روند قرار دارند ارتباطی ندارند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

هر موج به موج هایی با درجات کوچکتر تقسیم می شود که آنها هم می توانند به موج ها با درجات کوچکتر تقسیم شوند. در این حالت هر موج قسمتی از موج بزرگتر و با درجه بیشتر است. شکل ۲۰۱۳ این ارتباط را نشان می دهد. بزرگترین موجهای یعنی موج های بزرگ ۱ و ۲ و ۸ موج کوچکتر تقسیم شده و هر کدام از آنها نیز به موج های کوچک تر تقسیم شده و تعداد آنها به ۳۴ موج کوچک میرسد. موج های ۱ و ۲ دو موج ابتدایی از ۵ موج پیشترند یا رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگتر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موجی که در شکل ۲۰۱۳ نشان داده شده بود در شکل ۱۳-۳ بار دیگر به ۱۴۴ موج دیگر با درجه کوچکتر تقسیم شده اند.

انتخابهای شماره 2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،1 که به آنها اشاره شد بر حسب اتفاق نبوده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که پایه و اساس ریاضیات نظریه موج های الیوت را تشکیل می دهند. در قسمت های بعدی در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. حالا شکل های ۱۳-۱ تا ۱۳-۱۳ را ببینید و به تغییرات مشخص موجها دقت کنید. اینکه موجها به سه یا پنج موج تقسیم شوند و بستگی به موج با درجه بزرگتر بعد از خود دارد. برای مثال در شکل ۱۳-۲ موج های ۱و۳و۵ هرکدام به ۵ موج کوچکتر تقسیم شده اند زیرا موج بزرگتر که خود آنها بخشی از آن هستند یعنی موج بزرگ یک صعودی است و این موج ها نیز صعودی هستند. و آنجا که موج های نزولی ۲ و ۴ برخلاف ترند یا روند حرکت می کنند به سه موج تقسیم شده اند. حال نگاه دقیق تری به موج های تصحیح گر یعنی BA و C، بیاندازید که خود آنها بخشی از موج بزرگتر تصحیح گر شماره ۲ هستند. ملاحظه می کنید که هر دو موج نزولی یعنی A و C به این دلیل که هم جهت با موج بزرگتر بعد از خود یعنی موج بزرگ شماره ۲ حرکت می کنند به ۵ موج کوچکتر تقسیم شده اند. و موج B چون بر خلاف موج بزرگتر ۲ حرکت می کند به ۳ موج تقسیم شده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

توانایی مشخص کردن سه یا پنج در به کار بردن این نظریه آشکارا اهمیت زیادی دارد. این اطلاعات به تحلیل گر می گوید که در آینده منتظر چه چیزی باشد. به عنوان مثال حرکت کامل پنج موج به این معنی است که این فقط قسمتی از حرکت موج بزرگتر کامل شده و این موج به بزرگ ادامه دارد ( اگر ۵ موج آخر از موج بزرگ نباشند) یک نکته مهم که باید به خاطر داشته باشید این است که مرحله تصحیح هرگز در این پنج اتفاق نمی افتد. اگر در بازار افزایشی ۵ موج نزولی داشته باشیم بیانگر این است که احتمالا این اولین موج از سه موج کاهشی می باشد و احتمالا شاهد نزول بیشتر ترند یا روند خواهیم بود. در بازار کاهشی سه موج صعودی باید کاملا در ادامه ترند یا روند نزولی باشد و اگر ۵ موج صعودی دیده شوند می تواند اخطار واقعی برای شروع حرکت صعودی تلقی شود و احتمالا ممکن است این اولین موج ترند یا روند صعودی باشد.

بازگشت به صفحه اصلی