کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۱-نمودار نقطه و رقم

مقدمه

نمودار نقطه و رقم در مقابل نمودار میله ای

ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم

شمارش افقی

در نمودارهای نقطه و رقم اندازه گیری افقی انجام می شود

الگوهای قیمت

تحلیل ترند یا روند و خطوط ترند یا روند

نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم

ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم

الگوهای نموداری

رسم خطوط ترند یا روند

اساس خط حمایت افزایشی و خط مقاومت کاهشی

تکنیک اندازه گیری

تاکتیک های معامله

تنظیم توقف ها

بعد از حرکت طولانی قیمت چه باید کرد

فواید نمودارهای نقطه و رقم

شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم

رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم

میانگین متحرک نمودارهای نقطه و رقم

نتیجه

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com