کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

ضروری است این مفهوم را بپذیریم که قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند. در اینجا نیز همانند قسمتهای قبل تا زمانی که به باور این اصل نرسیده باشیم ، مطالعه صفحات آتی کتاب کار بی فایده است.

هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی راهبرد و پیش بینی حرکت این روند است. پیش از اینکه قیمت های آتی ، روند آینده را مشخص کنند در حقیقت تعداد زیادی از تحلیلگران بر این باورند که ماهیت روندهای یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم. ( شکل 1-1)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

نظریه ثابت شده نیز وجود دارد که می گوید قیمت ها و اساس روند ها حرکت می کنند و یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند به جای آنکه آن را تغییر دهند. این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است. شاید بتوان آن را این گونه نیز مطرح کرد که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت آنها را متوقف کنند . این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیلگران می باشد. آنها معتقدند که روند تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته باشد جهت خود را حفظ می کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی