کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


فلسفه یا منطق

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می باشند :

  1. عملکرد بازار در قیمت لحاظ شده است
  2. قیمت ها با توجه به ترند یا روند ها حرکت می کند
  3. تاریخ تکرار میشود.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com